Adatvédelmi Nyilatkozat

 

 

 1. Bevezetés

 

A AZBestkupon.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1048 Budapest, Intarzia u. 18. 3. em. 7.) mint adatkezelő (a továbbiakban: azbestkupon.hu vagy Szolgáltató vagy Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa működtetett trexfitness.hu/trexshop weboldal szolgáltatásainak igénybevétele céljából részére szolgáltatott személyes adatok kezelése mindenkor megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, különösen az alábbi jogszabályokban előírt követelményeknek:

 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Az adatkezelő adatai:
Név: AZBestkupon.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 18. 3. em. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-183130
Nyilvántartását vezeti: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Elérhetőség: info@trexfitness.hu

Telefonszám: +3670 424 9642

A szolgáltató fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosításról a szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online közösségi vásárló oldal erre a célra szolgáló felülete, a szolgáltató által küldött hírlevél, vagy a Felhasználóknak a Beállítások menüben megadott e-mail címére küldött értesítés egyaránt tartalmazhatja.

 

 1. Fogalom-meghatározások

 

A jelen Adatkezelési Tájékozató alkalmazása során használt fogalmak és kifejezések az alábbiakban meghatározott – a fent hivatkozott hatályos jogszabályokban foglaltakkal teljes egészében megegyező – tartalommal bírnak:

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

 1. A szolgáltató által alkalmazott adatkezelési alapelvek

 

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

3.2. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, de saját keresettel önállóan rendelkező személy adatkezeléséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása nem szükséges tekintettel arra, hogy a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel, azonban ez nem érinti az egyes toborzások során létrejövő szerződések érvényességéhez esetlegesen szükséges törvényes képviselői hozzájárulások szükségességét, amely teljes egészében Szolgáltató működési- és felelősségi körén kívül esik.

3.3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak.

3.4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

3.5. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

3.6. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

3.7. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3.8. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

 1. A szolgáltató adatkezelési eljárása

 

(a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama)

4.1. A trexfitness.hu/trexshop weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban a trexfitness.hu/trexshop weboldal alapfunkciói és szolgáltatásai kizárólag azok számára előérhetőek, akik vásárlói minőségben regisztrálnak (felhasználói fiókkal rendelkeznek).

4.2. Amennyiben a Látogató a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele céljából vásárlóként regisztrál, a „Regisztráció” gombra történő kattintással az alábbi adatokat kell/lehet megadnia:

 • Teljes név
 • e-mail cím: csak kapcsolattartásra használható, az – a sikeres ajánlat kivételével – harmadik félnek nem adható tovább. Sikeres ajánlat esetén is csak az érintett Kereskedőnek adható át, és csak az aktuális ajánlat teljesítésével kapcsolatos vevői kapcsolattartás céljára használható fel.
 • jelszó: titkosítottan kerül tárolásra, ahhoz a szolgáltató-nak sincs hozzáférése
 • Település (irányítószám, név)
 • Szállítási, ill számlázási cím
 • Születési idő
 • Nem
 • Érdeklődési kör

4.3. Amennyiben a Látogató kereskedői minőségben kíván regisztrálni, az alábbi adatokat meg kell megadnia a szerződéskötés során:

 • Név
 • Bejegyzett cím
 • E-mail cím
 • Kapcsolattartó neve, telefonszáma
 • Weboldal címe
 • Cég adószáma, cégjegyzékszáma, bankszámlaszáma
 • Teljesítési címek
  Kereskedőként kizárólag olyan személy regisztrálhat, aki érvényes adószámmal és a tevékenysége folytatásához minden szükséges engedéllyel rendelkezik. A Szolgáltató a nyilvános és közhiteles nyilvántartások alapján a megadott adatokat ellenőrzi.

4.4. Amennyiben az ajánlat sikeres volt, a Szolgáltató a Vásárló által megadott
teljes nevet, szállítási ill számlázási címet, telefonszámot kizárólag az ajánlat sikeres lezárásakor csak a Kereskedő részére adhatja tovább. A Kereskedő a részére így továbbított személyes adatot kizárólag a létrejött szerződés teljesítése céljából kezelheti és használhatja fel, azt a továbbiakban sem marketing célra, sem semmilyen más célra nem használhatja, illetve kezelheti, és nem is továbbíthatja.

4.5. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a valós adatait megadni, amely adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a sikeres ajánlat eredményeként létrejövő szerződések teljesítéséhez. A Szolgáltató a regisztráció során és azt követően is a megadott e-mail cím létezését oly módon ellenőrzi, hogy arra ellenőrző kódot küld. A szolgáltató – amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott bármely adat nem valós – jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, illetve a weboldal használatából kizárni.
Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

4.6. A felhasználói adatok megjelenítése során a „Beállítások” menüpont alatt található személyes adatokat csak maga az adattulajdonos Vásárló láthatja. A kereskedői profil oldalakon található valamennyi megadott adat minden Felhasználó és Látogató által hozzáférhető.

4.7. A Szolgáltató az ajánlat adataiban bekövetkezett valamennyi változásról e-mail értesítést küld a toborzáshoz csatlakozott Vásárló, továbbá az ajánlatot tevő Kereskedő részére, ezáltal a toborzásban résztvevő Felhasználó folyamatos tájékoztatást kaphat az ajánlat mindenkori állásáról.

4.8. A Szolgáltató sikeres ajánlat esetén az ajánlatot tevő Kereskedő részére automatikusan olyan e-mail-t küld, amely az ajánlat eredményeként kialakult megrendeléseket, valamint a tényleges Vásárló(k) elérhetőségét (telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) tartalmazza. A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által a Szolgáltató részére megadott elérhetőségeit az ajánlatot tevő Kereskedő részére átadja annak érdekében, hogy a Vásárló és a Kereskedő között így létrejött szerződést teljesítsék.

4.9. A Szolgáltató hétköznapi gyakorisággal e-mailben megküldött hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A Szolgáltató csak és kizárólag annak Felhasználónak küld hírlevelet, aki a ezt a szolgáltatást megrendelte. A Szolgáltató a Beállítások menüpont alatti hírlevél jelölőnégyzet használatával biztosítja a hírlevél küldését tartalmazó szolgáltatásról történő leiratkozás lehetőségét.

4.10 Az ajánlatokkal kapcsolatos hozzászólások a Felhasználó nevével együtt nyilvánosságra kerülnek, amennyiben a regisztrációt a Facebook profiljával végezte el.

4.11. A Felhasználó a regisztrációját bármikor megszüntetheti, ekkor a Szolgáltató – amennyiben a Felhasználó nem vett rész sikeres toborzásban – valamennyi adatát törli.
A sikertelen toborzások adatait a rendszer archiválja.
A sikeres toborzások adatai – a szerződéses ügylet körülményeinek bizonyítása céljából – 5 (öt) évig megőrzésre kerülnek.

4.11. A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével e-mail útján lehetőség van a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

 

 1. A személyes adatok továbbítása, egyéb felhasználása

 

5.1. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4.8. pontjában leírtak szerint – az ott meghatározott körben, célból és személy részére – továbbítja, a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően kizárólag törvényi felhatalmazás alapján jogosult személyes adatok továbbítására.

5.2. Bíróság, az ügyész és a hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót.

5.3. A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.4. A Szolgáltató a Felhasználóról jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

6.1. A szolgáltató weboldalt kiszolgáló szerveren került elhelyezésre. Az adatok elektronikus formában kerülnek tárolásra.

6.2. A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
c) változatlansága igazolható (adatintegritás),
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

6.3. A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

 1. Jogorvoslat

 

7.1. Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon. illetve ügyfélszolgálata útján.

7.2. Az érintett kérelmére a szolgáltató mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatkezelő (ha erre sor került) által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)(ha adatkezelő megbízására sor került) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

7.3. A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

7.4. A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

7.6. A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.7. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.8. A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.9. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.10. A szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.11. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos Hivatalához lehet fordulni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kiterjed a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott Látogatóra, Felhasználóra és a Szolgáltatóra.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a PTK mindenkor hatályos jogszabályai az irányadók.

 

Budapest, 2015.02.19.